white toilet brush beside a toilet

white toilet brush beside a toilet